Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy karne Toruń
23 września 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład określonych przez prawo o notariacie czynności. Tyczy się to między innymi spraw powiązanych z prawem rodzinnym, spadkowym, prawem spółek i transakcji nieruchomościowych, a wszelkie dokumenty przygotowywane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego powodu nie tylko pilnuje pomyślnego obrotu spraw, ale też jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej, chyba, że staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności sprzeczne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna jest jedną z najszerszych, jeśli chodzi o pracę notariusza. Akty notarialne stanowią potwierdzenie przeprowadzenia czynności prawnej i dlatego zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zwykle dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami ze sfery darowizny, sprzedaży czy przeniesienia własności. Często są to również sprawy powiązane ze spadkami i podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po oświadczenie woli o założenie niepaństwowej uczelni oraz o ustanowienie fundacji.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest potwierdzeniem praw spadkowych po konkretnej osobie w formie dokumentu. Do przygotowania takiego aktu konieczne jest spełnienie kilku warunków. Między innymi w czasie przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy przyszli spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący danego przypadku, a także wszystkie testamenty muszą zostać otwarte i ogłoszone. W przeciwnym razie notariusz nie dokona czynności. Przygotowany akt notarialny ma równą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz pomaga też osobom, które potrzebują potwierdzenia w sprawach odnoszących się do zgodności dokumentów i podpisów. Wszystkie wyciągi, odpisy i kopie mogą być porównane z oryginałami i poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może poświadczyć datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie potwierdza własnoręczność podpisów, a tym, którzy z różnych przyczyn są niepiśmienne lub nie mogą pisać, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród wielu zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Te oświadczenia z reguły otrzymuje strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może tego dokonać w formie ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument i sporządza protokół z całego procesu. Jeżeli storna przeciwna decyduje odnieść się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Dowodem doręczenia jest wydane przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez protokół. Całkowicie prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą formę i nie może być zastąpiony przez notkę urzędową albo sprawozdanie. Zwykle notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju zgromadzeń walnych organizacji społecznych i z toku zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest również niezbędne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i wartości materialne oraz ze składanych oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w przypadku, kiedy osoby, które podpisały weksel nie płacą swojego zobowiązania. Zwykle protest umieszcza się na przedłużniku (czyli osobnej karcie), który dodaje się do weksla albo bezpośrednio na nim.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w określonych sytuacjach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną poświadcza protokół, w którym zawarte są najważniejsze informacje. Zawiera on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba wspomniana w protokole może wziąć wartości przechowywane przez notariusza.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z uwagi na to nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Bywa jednak tak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takiej sytuacji notariusz wydaje wypis, odpis albo wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, a wyciągi i odpisy mają skrócone struktury. Każde z nich ma pełną moc prawną, ale musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz wykonuje projekty dokumentów na żądanie stron, przed rozpoczęciem czynności notarialnych. Przygotowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Zwykle pomaga to też w wyjaśnieniu wątpliwości i dokonywaniu potrzebnych zmian, aby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie posiada mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok