Notariusz – Po co poświadczenie notarialne

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń
Adwokat – Sprawy karne Toruń
23 września 2019
Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Notariusz oświadczenie poświadczenia akty notarialne

Praca notariusza opiera się na bardzo szerokich działaniach, jakie wliczają się w skład ustanowionych przez prawo o notariacie czynności. Dotyczy to m.in. spraw powiązanych z prawem spadkowym, rodzinnym, prawem spółek czy obrotem nieruchomości, a wszystkie dokumenty sporządzane przez notariusza są dokumentami urzędowymi. Co istotne, głównym celem każdego notariusza jest doglądanie słusznych interesów stron. Z tego względu nie tylko czuwa nad pomyślnym obrotem spraw, ale też ma obowiązek utrzymania tajemnicy zawodowej, o ile nie staje jako świadek przed sądem. Jedynym przypadkiem, kiedy notariusz powinien odmówić wykonania czynności notarialnej, są czynności niezgodne z prawem.

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ NOTARIUSZA

Sporządzanie aktów notarialnych – Notariusz Toruń

Ta czynność notarialna należy do jednej z najszerszych, jeżeli chodzi o działalność notariusza. Akty notarialne stanowią dowód przeprowadzenia czynności prawnej i z tego powodu zawierają w sobie szeroki obszar działań. Zazwyczaj dotyczą one umów powiązanych z działkami i nieruchomościami z działu darowizny, sprzedaży albo przeniesienia własności. Często są to również sprawy związane ze spadkami oraz podziałami majątku – w tym między małżonkami. Do notariusza powinno się przyjść również po zaświadczenie woli o ustanowienie fundacji oraz o założenie niepaństwowej uczelni.

Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia

Poświadczenie dziedziczenia jest świadectwem praw spadkowych po zmarłej osobie w postaci dokumentu. Do sporządzenia takiego aktu konieczne jest spełnienie kilku kryteriów. Między innymi w ciągu przygotowywania aktu muszą być obecni wszyscy potencjalni spadkobiercy; musi to być pierwszy taki akt dotyczący konkretnego przypadku, a także wszelkie testamenty muszą zostać otwarte oraz ogłoszone. Inaczej notariusz nie może dokonać czynności. Sporządzony akt notarialny ma taką samą moc prawną jak orzeczenie sądu.

Sporządzanie poświadczeń

Notariusz służy też osobom, które wymagają poświadczenia w sprawach dotyczących zgodności podpisów i dokumentów. Wszystkie wyciągi, odpisy oraz kopie mogą być porównane z pierwowzorami oraz poświadczone w kancelarii notarialnej. W kwestii dokumentów, notariusz może potwierdzić datę i czas ich okazania. Dodatkowo poświadczenie zatwierdza własnoręczność podpisów, a osobom, które z różnych przyczyn nie mogą pisać lub są niepiśmienne, odcisk palca.

Doręczanie oświadczeń

Wśród rozmaitych zadań notariusza, jest też doręczanie oświadczeń. Takie oświadczenia z reguły odbiera strona przeciwna, a dokument może powodować skutki prawne. Strona, która wnosi oświadczenie, może to zrobić w postaci ustnej lub pisemnej. Notariusz doręcza dokument oraz spisuje protokół z pełnego procesu. Jeśli storna przeciwna decyduje ustosunkować się do oświadczenia, odpowiedź dodaje się do protokołu. Potwierdzeniem dostarczenia jest wystawione przez notariusza poświadczenie.

Spisywanie protokołów

W wielu przypadkach przebieg ważnych wydarzeń lub posiedzeń musi być zatwierdzony przez specjalny protokół. W pełni prawomocny dokument notarialny musi mieć właściwą budowę oraz nie może być zamieniony na notkę urzędową albo sprawozdanie. Z reguły notariusz przygotowuje protokoły z różnego rodzaju walnych zgromadzeń organizacji społecznych oraz z przebiegu zdarzeń i czynności ze skutkami prawnymi. Spisanie protokołu jest także konieczne, kiedy notariusz przyjmuje na przechowanie wartości materialne i dokumenty oraz z dostarczania oświadczeń.

Sporządzanie protestów weksli i czeków

Protest weksli i czeków jest urzędowym dokumentem, który warunkuje rozpoczęcie domagania się sumy wekslowej. Notariusz formułuje protest w momencie, kiedy osoby podpisane na wekslu nie spłacają swojego zobowiązania. Z reguły protest umieszcza się na osobnej karcie (tzw. przedłużniku), który dodaje się do weksla lub na samym wekslu.

Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty i dobra materialne w konkretnych wypadkach – z reguły, kiedy ma to związek z czynnościami notarialnymi. Mogą to być pieniądze, dokumenty, papiery wartościowe albo dane na informatycznych nośnikach. Taką czynność notarialną zatwierdza protokół, gdzie zapisane są najważniejsze informacje. Uwzględnia on dane o przekazanych wartościach oraz osobach, a także warunki wydania depozytu. Jedynie osoba zapisana w protokole może wziąć przechowywane przez notariusza wartości.

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

Oryginalne akty notarialne muszą zostać w miejscu przetrzymywania. Z tego względu nie można ich zabrać z kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że klienci potrzebują ich na przykład do okazania określonym instytucjom. W takim przypadku notariusz wydaje odpis, wypis lub wyciąg dokumentów. Wypis jest wierną kopią dokumentu, natomiast odpisy i wyciągi mają skrócone struktury. Każde z nich ma moc prawną, jednak musi posiadać informację, że jest kopią oryginału.

Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów

Notariusz sporządza projekty dokumentów na życzenie stron, zanim dojdzie do czynności notarialnych. Przyszykowany dokument wstępny umożliwia stronom zapoznanie się z jego treścią i założeniami, nim podejmą jakiekolwiek działania. Z reguły pomaga to również w wyjaśnieniu wątpliwości oraz zauważeniu potrzebnych zmian, żeby czynności notarialne odpowiadały interesom stron. Gotowy projekt nie ma mocy prawnej, dlatego że nie jest aktem notarialnym.

 

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok