Postępowanie przed sądem

Tymczasowe aresztowanie
18 lutego 2016
Rozwody - Adwokat Toruń
Rozwody – co z kontaktami z dzieckiem? Toruń
19 września 2017

Podstawą do rozpoczęcia postępowanie przez sądem jest sporządzenie i wniesienie do właściwego sądu przez prokuratora aktu oskarżenia. Akt oskarżenia jest pismem procesowym zawierającym wniosek o wydanie orzeczenia o winie i karze lub środkach karnych wobec osoby wskazanej w nim wskazanej. Akt oskarżenia powinien zawierać tak podstawowe informacje jak:

– imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie oraz dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego;

– dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości powstałej szkody,;

– wskazanie, że czyn wypełnia  znamiona przestępstwa i zgodny jest z przepisami Kodeksu Karnego lub Kodeksu karnego Skarbowego;

– wskazanie przepisów ustawy karnej właściwych dla danego czynu zabronionego;

– wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania;

– uzasadnienie oskarżenia.

W akcie oskarżenia mogą się także znaleźć informacje o liście osób, których wezwania żąda oskarżyciel i dowodach, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga się oskarżyciel.

Celem procesu karnego jest wykrycie i ujawnienie przestępstwa, osądzenie przestępcy i wykonanie wyroku poprzez: karę, środki karne, środki zabezpieczające. Ponadto proces karny zmierza do udowodnienia winy i pociągnięcia do odpowiedzialności przestępcy. W postępowaniu przed sądem biorą udział dwie strony: oskarżyciel i oskarżony. Oskarżycielem jest osoba działająca z ramienia Państwa, która ma na celu rozwiązanie danego przestępstwa. Natomiast oskarżonym jest osoba przeciwko której toczy się rozprawa na podstawie aktu oskarżenia. Dodatkowo w postępowaniu procesowym biorą udział: pokrzywdzony, podejrzany, świadkowie i obrońca oskarżonego.

Wpłynięcie do sądu aktu oskarżenia otwiera przewód sądowy. Sąd ma obowiązek wyznaczyć termin rozprawy i powiadomić o nim zainteresowane strony. Obowiązkowymi elementami każdej rozprawy karnej są:

– odczytanie oskarżenia;

– przesłuchanie oskarżonego;

– pouczenie o przysługujących mu prawach,

– przeprowadzenie dowodów;

– przesłuchanie świadków i biegłych;

– przemówieniach końcowych stron;

– wydanie wyroku;

Sąd może wydać wyrok skazujący, gdy oskarżonego winnym popełnienia czynu, uniewinniający, gdy udowodni się, że oskarżony nie popełnił przestępstwa, lub gdy nie będzie wystarczających dowodów na winę oskarżonego, warunkowo umarzający postępowanie i umarzający gdy prowadzenie postępowania jest niedopuszczalne np. z powodu przedawnienia lub śmierci oskarżonego.

Sąd przy wymierzaniu kary może korzystać z szerokiego wachlarzu środków przewidzianych przez Kodek s Karny. Są to:

– grzywna – wymierzana w stawkach dziennych, od 10 do 360, przy czym wysokość jednej stawki mieści się w granicach od 10 zł do 2000 zł. Przy ustaleniu liczby stawek Sąd bierze pod uwagę rodzaj i wagę przestępstwa, a także sytuację majątkową oskarżonego.

– ograniczenie wolności – polega na  obowiązku wykonywanie nieodpłatnej pracy na rzecz wskazanego przez sąd podmiotu w wymiarze od 20 do 40 godzin w miesiącu albo na potrącaniu od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę. Ograniczenie wolności może trwać do nawet 12 miesięcy.

– pozbawienie wolności – od miesiąca do 15 lat;

– 25 lat pozbawienia wolności;

– dożywotnie pozbawienie wolności.

Jako Kancelaria z wieloletnim doświadczeniem doskonale rozpoznajemy potrzeby naszych Klientów. Nasze usługi kierujemy zarówno do osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa karnego. Potrafimy sporządzić precyzyjne wnioski, pisma i zażalenia, dobierając celne argumenty. Zapewniamy ochronę interesów prawnych naszych Klientów, kształtując nowoczesne i sprawdzone narzędzia prawne. Jesteśmy jedynymi w swoim rodzaju specjalistami, którzy dbają o dobre samopoczucie swoich Klientów. Serdecznie zapraszamy!

 

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok