Tymczasowe aresztowanie

Postępowanie przygotowawcze
18 lutego 2016
Postępowanie przed sądem
18 lutego 2016
Tymczasowe aresztowanie jest jednym ze środków zapobiegawczych przewidzianych przez polski system prawno-karny. Polega na osadzeniu osoby podejrzanej lub oskarżonej o popełnienie danego przestępstwa w stałym miejscu, najczęściej w areszcie śledczym, w izolacji od świata zewnętrznego. Ten środek prawny jest często stosowany w sytuacjach w których zachodzi obawa ucieczki osoby podejrzanej lub zatajenia istotnych dla sprawy dowodów. Organy ścigania decydują się na tymczasowe aresztowanie sprawcy przestępstwa, jeśli uznają iż badana sprawa jest nadzwyczaj skomplikowana.

Tymczasowe aresztowanie jest najbardziej dotkliwym środkiem karnym zapobiegawczym.  Czasie osadzenia w areszcie śledczym, osoba podejrzana o popełnienie przestępstwa nie ma prawa do rozmów telefonicznych i przepustek. Korespondencja jest cenzurowana przez organy śledcze, przez co często dociera do podejrzanego z dużym opóźnieniem. Widzenia osobą podejrzaną umieszczoną w areszcie odbywają się tylko i wyłącznie za zgoda prokuratora prowadzącego daną sprawę.

Decyzję o tymczasowym aresztowaniu podejmuje właściwy sąd na wniosek prokuratora kierującego sprawą. Sąd decyduje także o czasie trwania tymczasowego aresztowania. Na etapie postępowania przygotowawczego pierwszy okres tymczasowego aresztowania nie może przekroczyć 3 miesięcy. Czas ten może być przedłużony o kolejne okresy, które w sumie nie mogą trwać więcej niż 1 rok. W momencie gdy do sądu trafi akt oskarżenia, rozpoczyna się postępowanie sądowe w trakcie którego tymczasowe aresztowanie może być przedłużone do 24 miesięcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może podjąć decyzję o nielimitowanym czasie aresztowania tymczasowego. Jeśli wystąpi taka konieczność, jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego tymczasowe aresztowanie może zostać uchylone lub zmienione na łagodniejszy środek zapobiegawczy.

Wart zwrócić uwagę na fakt nadużywania przez wymiar sprawiedliwości środka w postaci tymczasowego aresztowania. Według Kodeksu Postępowania Karnego tymczasowe aresztowanie nie powinno być stosowane, gdy wystarczy inny środek zapobiegawczy. W polskiej rzeczywistości prawnej sądy w 90 % pozytywnie rozpatrują wniosek o tymczasowe zatrzymanie podejrzanego w areszcie śledczym. Ponadto stosowane jest tak zwane aresztowanie wydobywcze, czyli wielokrotnie przedłużane aresztowanie tymczasowe, które z aresztowania tymczasowego, staje się aresztowaniem stałym.

Areszt wydobywczy ma miejsce w sytuacji, gdy pod pretekstem wystąpienia formalnych przesłanek do zastosowania tymczasowego aresztowania, jest ono przedłużane wielokrotnie, podczas gdy prawdziwą istotą aresztu jest uzyskanie od podejrzanego lub oskarżonego konkretnych informacji, takich jak przyznanie się do winy lub podjęcia współpracy z organami ścigania.

Prokuratorzy często stosują ten, de facto nielegalny typ aresztowania, aby móc spokojnie i bez obaw o ucieczkę podejrzanego kontynuować proces gromadzenia materiału dowodowego. Taka sytuacja znacząco narusza porządek prawny w Państwie i godzi w podstawowe prawa osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Na tym tle Polska przegrywa liczne procesy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, będąc w czołówce Państw stosujących areszt wydobywczy w nadmiernej liczbie przypadków.

W takich sprawach, priorytetem naszej Kancelarii adwokackiej jest niedopuszczenie do wielokrotnego stosowania tymczasowego aresztowania i walka z nadużywaniem środków proceduralnych przez wymiar sprawiedliwości. W trakcie prowadzonego zlecenia dbamy o bieżące kontakty z osobami prowadzącymi dana sprawę. Staramy się unikać sytuacji w których konieczne będzie aresztowanie naszych Klientów. Stosujemy bezpieczne i skuteczne narzędzia prawne, które pomogą Państwu przejść przez całą procedurę karną.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok