Postępowanie przygotowawcze

Przestępstwo kradzieży
18 lutego 2016
Tymczasowe aresztowanie
18 lutego 2016

Wykrycie popełnienia przestępstwa rozpoczyna pewne czynności procesowe. Pierwszą z nich jest postępowanie przygotowawcze, którym w zależności od sprawy kieruje prokurator lub dana jednostka policji. Postępowanie to ma na celu ustalenie popełnienia czynu zabronionego, rodzaju przestępstwa i zgromadzenia oraz zabezpieczenia istotnych dla danej sprawy dowodów. Ponadto zespół pracujący w trakcie postępowania przygotowawczego dba o wykrycie i ewentualne ujęcie sprawcy, a także o ustalenie osób pokrzywdzonych i wymiaru strat, wynikających z popełnienia czynu zabronionego.

W trakcie zbierania materiału dowodowego, prokurator i policja są zobowiązani do przesłuchiwania świadków danego wydarzenia i gromadzenia materiału dowodowego, który będzie stanowił podstawę aktu oskarżenie i pomoże w szybkim czasie przeprowadzić postępowanie przed Sądem Karnym. Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone jako postępowanie w sprawie ( gdy sprawca nie jest znany, lub znacznie utrudniona jest jego identyfikacja), lub jako postępowanie przeciwko konkretnej osobie.

Postępowanie przygotowawcze może być prowadzone w formie śledztwa, wszczynanego wyłącznie  przez prokuratora, który może powierzyć je policji. Uproszczoną formą postępowania przygotowawczego jest dochodzenie, które uregulowane jest specjalnymi przepisami.

Obowiązkiem prokuratora i policji jest przestrzeganie zasad tajności danej sprawy. Klauzula tajności ma pomóc organom ścigania w szybkim znalezieniu przestępcy, zgromadzeniu odpowiednich dowodów w sprawie i ma uniemożliwić tuszowanie istotnych dla sprawy faktów, przez osoby z otoczenia sprawcy. Dlatego też o  działaniach takich jak przeszukanie mieszkania sprawcy czy zamieszczenie  podsłuchu  w jego telefonie informuje się jak najmniejszy krąg osób.

Po zgromadzeniu istotnych w sprawie dowodów prokurator podejmuje decyzję o sporządzeniu aktu oskarżenia przeciwko osobie podejrzanej o popełnienie danego przestępstwa. Następnie wnosi on akt oskarżenia do właściwego Sądu. Jeśli w toku postępowania organy ścigania ustalą, że podejrzany o popełnienie przestępstwa jest osobą niepoczytalną lub istnieją podstawy  do zastosowania środków zabezpieczających przewidzianych przez kodeks karny, prokurator może zgodzić się na złożenie do sądu wniosku o umieszczenie podejrzanego w zakładzie psychiatrycznym. Jeśli na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator dojdzie do wniosku, że nie występuje konieczność wniesienia aktu oskarżenia, może on umorzyć prowadzone postępowanie. Ponadto prokurator może również odmówić wszczęcia postępowania, na co służy pokrzywdzonemu zażalenie, które kieruje się do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżone postanowienie.

Nasza Kancelaria towarzyszy swoim Klientom na każdym etapie postępowania, także w trakcie postępowania przygotowawczego. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną i gwarantujemy merytoryczne podejście do każdej sprawy.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok