Przestępstwo kradzieży

Przestępstwo spowodowania wypadku
18 lutego 2016
Postępowanie przygotowawcze
18 lutego 2016

Każdy z nas stara się zabezpieczać swoje mienie przed kradzieżą. Jednak mimo stosowania najnowocześniejszych środków, złodziej i tak znajdzie swój sposób na włamanie. Podobnie sytuacja wygląda w zatłoczonych miejscach. Wystarczy chwila nieuwagi i portfel znika z naszych torebek i kieszeni. Kradzież jest sposobem na dorobek. Czasem jest wynikiem ubóstwa,  kiedy złodziej próbuje zapewnić swojej rodziny należyty byt. Z drugiej strony, co raz więcej złodziei to pewnego rodzaju specjaliści w swoim fachu, którzy polują na drogocenne towary.

Niezależnie od wartości skradzionych przedmiotów, każda z osób poszkodowanych może liczyć na pomoc organów bezpieczeństwa i wymiaru sprawiedliwości. Obecnie system prawny przewiduje szerokie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem. Kradzież jest w końcu przestępstwem usankcjonowanym w Kodeksie Karnym i w Kodeksie Wykroczeń i stanowi jedno z najczęściej popełnianych przestępstw.

Klienci naszej Kancelarii prawnej mogą liczyć na fachową pomoc w zakresie doradztwa i zastępstwa procesowego w zakresie spraw związanych z przestępstwem kradzieży. Nasze usługi kierujemy zarówno, do osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych, starając się każdorazowo dobierać odpowiednie rozwiązania prawne do zróżnicowanych potrzeb naszych Klientów. W tym artykule dowiecie się czym jest przestępstwo kradzieży i jaka kara grozi za jego popełnienie.

Kradzież jest w najprostszym ujęciu zaborem cudzej rzeczy w celu przywłaszczenia. Zabór z kolei jest to fizyczne wyjęcie rzeczy spod władztwa właściciela. Przedmiotem kradzieży może być jedynie cudza  rzecz o pewnej wartości majątkowej. Z tego względu nie możliwa jest kradzież nieruchomości, ale części składowej nieruchomości już tak, gdyż złodziej odłączając ją od rzeczy głównej tworzy nową rzecz ruchomą. Kradzież uregulowana jest w przepisach Kodeksu Karnego w rozdziale opisującym przestępstwa przeciwko mieniu.

Przestępstwo kradzieży unormowane jest w art. 278, który brzmi:

„ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  1. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  3. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
  4. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.”

Kradzież ponadto występuje w postaci trzech typów kwalifikowanych – kradzieży z włamaniem, rozboju, oraz kradzieży rozbójniczej. Kradzież z włamaniem jest zaborem rzeczy ruchomej celem jej przywłaszczenia dokonanym po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia fizycznego i intelektualnego. Kradnie z włamaniem ten, kto wchodzi do mieszkania przez dokładnie zamknięte drzwi i kradnie telewizor. Osobie oskarżonej o kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Rozbój to kradzież połączona z użyciem przemocy wobec osoby lub groźbą natychmiastowego jej użycia albo dokonana poprzez doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. W tym przypadku złodziej oprócz kradzieży, dokonuje także innych czynności, które stanowią podstawę do zaostrzenia odpowiedzialności. Kara za rozbój wynosi od 2 do 12 lat. Jeśli jednak sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Kradzież rozbójnicza z kolei to przestępstwo polegające na  użyciu przemocy wobec osoby lub groźby jej natychmiastowego użycia, albo doprowadzeniu człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności w celu utrzymania się w posiadaniu rzeczy bezpośrednio po dokonaniu jej kradzieży. Popełnienie przestępstwa kradzieży rozbójniczej zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Na ochronę zasługuje zarówno interes prawny osoby pokrzywdzonej, jak i domniemanie niewinności osoby oskarżonej. Nasza Kancelaria zawsze stara się świadczyć usługi na najwyższym poziomie, dbając o dobro swoich Klientów. W ramach prowadzonej działalności oferujemy pomoc w zakresie:

– udziału w postępowaniu przygotowawczym,  w czynnościach procesowych i w postępowaniu apelacyjnym;

– sporządzania zażalenia na zatrzymanie, zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania, zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego, zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa, wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami, o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania, subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, powództwa adhezyjnego, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego i wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem;

– doradztwa prawnego w kwestii przestępstwa kradzieży, rozboju, kradzieży z włamaniem i kradzieży rozbójniczej.

Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok