Przestępstwo spowodowania wypadku

Przestępstwo posiadania narkotyków
18 lutego 2016
Przestępstwo kradzieży
18 lutego 2016

Wzmożona ilość samochodów na drogach zwiększa ryzyko wypadkowości. Dodatkowo dochodzą do tego takie czynniki jak nieuwaga kierowców, średnia znajomość przepisów ruchu drogowego, niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących w ruchu drogowym, słabo rozwinięta kultura jazdy, brak odpowiedniej widoczności i złe warunki atmosferyczne. Te wszystkie czynniki mogą być powodem kolizji w ruchu drogowym, która wypełniając pewne dodatkowe znamiona przybiera postać przestępstwa usankcjonowanego w Kodeksie Karnym. Jest to jedno z najczęściej spotykanych przestępstw w praktyce. Nasza Kancelaria również bardzo często bierze udział w rozpatrywaniu spraw związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, dlatego poniżej postaramy się Wam dokładniej wytłumaczyć istotę przestępstwa spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym.

Przestępstwo spowodowania wypadku w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym uregulowane zostało w artykule 177 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi:

„1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, § 1,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

  1. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek”.

Jak widać przestępstwo spowodowania wypadku w ruchu jest jednym z przestępstw, które mogą być popełnione nieumyślnie. W doktrynie prawnej nieumyślność występuje w dwóch postaciach – świadomej i nieświadomej. Nieumyślność świadoma występuje wtedy, gdy sprawca popełnia nieumyślnie czyn zabroniony na skutek niezachowania reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, lub gdy przewiduje możliwość popełnienia czynu zabronionego. Natomiast nieumyślność nieświadoma to stan, kiedy sprawca popełnia nieumyślnie czyn zabroniony na skutek niezachowania reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, gdy nie przewidywał możliwości jego popełnienia, choć mógł ją przewidzieć.

Dla pełnego zrozumienia istoty przestępstwa ważna jest wykładnia pojęcia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa w głównej mierze odnosi się do zasad zawartych w ustawie o prawie ruchu drogowego. Sądy rozszerzają jednak znacznie tą interpretację o reguły znane wszystkim kierowcom i zasadę ograniczonego zaufania. Jeśli dana osoba złamała reguły wyrażone w przepisach prawnych,  sygnalizacji świetlnej lub nie zastosowała się do znaków drogowych będzie mogła ona odpowiadać za przestępstwo spowodowania wypadku komunikacyjnego. Ponadto brak zachowania należytej ostrożności w postaci nie upewnienia się czy możliwa jest  bezpieczna zmiana kierunku, także może stanowić podstawę ponoszeni odpowiedzialności za nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Do znamion przestępstwa spowodowania wypadku w komunikacji drogowej należy także pojęcie obrażenia ciała i uszczerbku na zdrowiu. Obrażenie ciała uznawane jest za średni typ uszczerbku na zdrowiu, który powoduje naruszenie czynności ciała lub rozstrój zdrowia przez okres trwający do 7 dni. W ustępie drugim artykułu 177 ustawodawca zaostrzył odpowiedzialność sprawcy, który przyczynił się do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu osoby poszkodowanej. W tej sytuacji za konsekwencje ciężkiego uszczerbku na zdrowiu uznaje się obrażenia w postaci pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, spowodowania innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej, innego trwałego kalectwa albo trwałej lub znacznej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Za spowodowanie przestępstwa uregulowanego w artykule 177 Kodeksu Karnego grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jeśli w wyniku wypadku nastąpiła śmierć osoby pokrzywdzonej, lub doznała ona ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wówczas zakres kary poszerza się i wynosi  od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności.  Jeżeli natomiast sprawca wypadku znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może wymierzyć karę nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Pojazd mechaniczny może być niebezpiecznym narzędziem w rękach osób, które nie stosują się do przepisów ruchu drogowego lub stawiają brawurę ponad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zanim mocniej nadepniemy pedał gazu, zastanówmy się nad możliwymi konsekwencjami naszego zachowania. Możemy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo swoje, jak i innych osób, zachowując należytą ostrożność i odpowiednio reagując na zachowania innych kierowców.

Pracujący w naszej Kancelarii prawnicy specjalizują się w prowadzeniu spraw karnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu lądowy, wodnym i powietrznym. Nasze usługi skierowane są zarówno dla osób oskarżonych lub podejrzanych o spowodowanie wypadku w komunikacji, jak i dla osób pokrzywdzonych. Dodatkowo udzielamy porad prawnych wszystkim tym, którzy potrzebują rzetelnych informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok