Przestępstwo posiadania narkotyków

Władza rodzicielska
16 lutego 2016
Przestępstwo spowodowania wypadku
18 lutego 2016
Rozszerzająca się z roku na rok skala dostępu do narkotyków i substancji zakazanych przez prawo wpłynęła na zmianę postrzegania tego problemu w polskiej rzeczywistości prawnej. Narkotyki to przede wszystkim substancje nieodwracalnie oddziałujące na ludzką psychikę i organizm. Wiele młodych ludzi skuszonych obietnicą efektywniejszej nauki i lepszych wrażeń emocjonalnych sięga po substancje, które mogą na zawsze pozostawić swój ślad w ich układzie nerwowym. Dodatkowo narażają się na konsekwencje prawne z tytułu posiadania narkotyków, co może znacząco wpłynąć na ich przyszłość, nie tylko zawodową, ale także osobistą.

Przestępstwo posiadania narkotyków jest usankcjonowane w artykule 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku. Przepis ten stanowi:

„ 1. Kto wbrew woli przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  1. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii jest największą regulacją tego typu w Polsce. Po za penalizacją czynu posiadania narkotyków, zawiera kompleksowe zagadnienia dotyczące między innymi definicji koniecznych dla precyzyjnego opisu kwestii związanych z narkotykami i planowania działań wychowawczo – edukacyjnych, które mają na celu uświadomienie społeczeństwa o szkodliwości narkotyków i substancji psychotropowych, a także leczenie osób uzależnionych.

W artykule 62 wyżej wymienionej ustawy pojawiają się dwa, niejednoznaczne pojęcia – środki odurzające i substancje psychotropowe. Według ustawowej definicji, za środki odurzające uważa się każdą substancję pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działającą na ośrodkowy układ nerwowy, określoną w wykazie środków odurzających stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy. Załącznik ten wymienia między innymi heroinę, opium, kokainę, morfinę czy ziele konopi, jako jedne z najpopularniejszych środków odurzających. Substancja psychotropowa z kolei to każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w wykazie substancji psychotropowych stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy. Substancją psychotropową, o silnym działaniu uzależniającym jest na przykład amfetamina.

Wiele wątpliwości pojawiło się w trakcie interpretacji pojęcia „posiadania”, które jest karane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Poprzez posiadanie należy rozumieć faktyczne posiadanie rzeczy, np. przetrzymywanie jej w torebce dla właściciela. W tym przypadku nie trzeba być właścicielem danej substancji psychotropowej lub środka odurzającego, by zostać skazanym za przestępstwo posiadania narkotyków. Istotne zmiana rozumienia tego pojęcia pojawiła się w wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 7 grudnia 2006 roku. W wyroku tym Sąd orzekł następująco: „narkotyk będący przedmiotem przestępstwa z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii musi spełniać nie tylko kryterium przynależności grupowej do  związków wymienionych w załącznikach do tego aktu prawnego, ale również kryterium ilościowe pozwalające na jednorazowe użycie w celu osiągnięcia choćby potencjalnego efektu odurzenia lub innego charakterystycznego dla działania substancji psychotropowej”. Powyższa sentencja stworzyła nie tylko nową linię orzecznictwa w sprawach o posiadanie narkotyków, ale także rozszerzyła dotychczasową, bardzo rygorystyczną koncepcję posiadania substancji psychotropowych czy środków odurzających.

Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. Jednak w związku z posiadaniem znacznej ilości substancji psychotropowych lub środków odurzających, ustawa rozszerza zakres kary, która może wynieść od 6 miesięcy do nawet 8 lat pozbawienia wolności. W przypadku sprawy mniejszej wagi, sąd może orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Osoby, które zostały jednorazowo oskarżone o popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków, mogą starać się o warunkowe umorzenie postępowania, poprzez przyznanie się do winy i dobrowolne poddanie się karze. Sąd bardzo często przychyla się do pozytywnego rozpatrzenia wniosku takiej osoby.

Często za krótką chwilę przyjemności, przychodzi na płacić ogromną karę. Na popełnienie przestępstwa posiadania narkotyków szczególnie narażone są osoby młode, które chcą zabłysnąć w nowym środowisku lub po prostu próbują nowych, nieznanych im dotąd rzeczy. Rodzicom nie zawsze dane jest uchronić swoje dziecko przed szaleństwami młodości. W końcu każdy z nas popełniał jakieś głupstwa. Gdy zdarzy się, że będą Państwo potrzebować pomocy prawnej w sprawach dotyczących posiadania narkotyków, nasza Kancelaria udzieli Państwu niezbędnych porad i weźmie udział w procesie i negocjacjach warunków skazania. Naszym priorytetem jest uchronienie młodej osoby od ponoszenia konsekwencji karnych, które mogą odbić się na jej przyszłości. Proponujemy konkretne i skuteczne rozwiązania prawne. Poradzimy sobie z rozwiązaniem każdego problemu.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok