Władza rodzicielska

Windykacja należności
16 lutego 2016
Przestępstwo posiadania narkotyków
18 lutego 2016
Władza rodzicielska, to podstawowe pojęcie dla systemu prawa rodzinnego. To także jeden z elementów orzeczenia sądu w trakcie procesu rozwodowego. Dziecko jest niewątpliwie naszym największym szczęściem, choć zdarza się, ze jest wykorzystywane jako karta przetargowa w trakcie sądowych batalii. Nasza Kancelaria za główny cel stawia sobie dbałość o dobre zdrowie psychiczne najmłodszych, którzy najbardziej cierpią w wyniku kłótni swoich rodziców. W trakcie spraw rozwodowych korzystamy z pomocy najlepszych psychologów i staramy się przekonać rodziców do podejmowania racjonalnych decyzji i osiągania kompromisu w kwestiach, które mogą decydować o przyszłości ich wspólnego potomstwa.

W polskim systemie prawnym nie występuje jednoznaczne pojęcie władzy rodzicielskiej. Dopiero doktryna prawnicza zdefiniowała władzę rodzicielską, jako zbiór obowiązków i praw rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Władza rodzicielska trwa od momentu narodzin dziecka, aż do uzyskania przez nie pełnoletniości. Może zostać przerwana lub ograniczona przez sąd z  powodu trwałej przeszkody (np. ubezwłasnowolnienia rodziców), nadużywania jej przez ojca lub matkę, rażących zaniedbań wobec dziecka i braku zainteresowania potomstwem.

Gdy małżonkowie decydują się na rozwód, muszą liczyć się z zmianą dotychczasowych stosunków majątkowych i osobistych. W wyroku rozwodowym Sąd może bowiem orzec o podziale majątku małżeńskiego, wysokości alimentów na drugiego małżonka i wspólne, małoletnie dzieci, przyznaniu opieki nad dzieckiem, zamieszkaniu dziecka z jednym z rodziców i o formie kontaktów dziecka z rodzicami. Obowiązkiem Sądu jest orzeczenie w wyroku rozwodowym o kwestii władzy rodzicielskiej. Ma on prawo wydać decyzję o powierzeniu jej obojgu rodzicom,  o powierzeniu jej wykonywania tylko jednemu z rodziców, natomiast drugiemu ograniczyć ją do określonych praw i obowiązków względem dziecka i o pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu władzy rodzicielskiej, jeżeli jest to uzasadnione konkretną sytuacją dziecka.

W sytuacji gdy rodzice przedstawią ławie sędziowskiej wspólny plan wychowawczy, Sąd udziela im prawo do wykonywania wspólnej władzy rodzicielskiej nad potomstwem. Rodzicielskie porozumienie wychowawcze powinno w szczególności zawierać postanowienia o:

– podziale opieki nad dzieckiem;

– zasadach kontaktowania się z dzieckiem;

– sposobie podejmowania wspólnych, istotnych dla dobra dziecka decyzji;

– kosztach utrzymania dziecka;

– miejscu pobytu dziecka;

–  sposobie kontaktów z innymi członkami rodziny;

–  sposobie kontaktów rodziców z placówkami edukacyjnymi;

– metodach i finansowaniu leczenia w przypadku choroby;

– wysokości oraz przeznaczeniu alimentów.

Przygotowanie takiego planu znacznie skraca proces orzekania sądu i zmniejsza stres, który zawsze towarzyszy rozprawom rozwodowym.

Jeśli rodzice nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad wspólnym potomstwem, wówczas to Sąd decyduje o całokształcie władzy rodzicielskiej. W takich przypadkach najczęściej zdarza się, że przyznaje on prawo do opieki jednemu rodzicowi z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego rodzica. Sąd decyduje o miejscu pobytu dziecka, wybierając tego z rodziców, który jest w stanie zagwarantować lepsze warunki rozwoju osobowego dziecka i jego egzystencji materialnej. Organ sądowniczy precyzyjnie określa także, prawo do utrzymywania kontaktów drugiego rodzica z dzieckiem, zasądza wysokość alimentów i decyduje w kwestii ograniczenia uprawnień do współdecydowania o niektórych kwestiach dotyczących wychowania dziecka.

Po dokładnym zbadaniu sprawy i poznaniu opinii biegłych Sąd ma prawo zadecydować o zawieszeniu, pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy:

– władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody;

– rodzice dopuszczają się nadużyć władzy rodzicielskiej wobec dziecka;

– rodzice zaniedbują swe obowiązki względem dziecka;

– rodzice stracili zainteresowanie nad dzieckiem;

Ograniczenie władzy rodzicielskiej może mieć także miejsce w sytuacji, gdy zagrożone jest dobro dziecka. Sąd może wówczas skierować rodziców do placówek albo specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wydanych zarządzeń, określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sądu, zarządzić stały nadzór kuratora sądowego nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej, a nawet zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Nasza Kancelaria od wielu lat towarzyszy rodzicom w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących dobra ich wspólnego potomstwa. Zawsze staramy się o zapewnienie miłej i komfortowej atmosfery. Dbamy o kompromisowe rozwiązania i świadczymy pomoc prawną w zakresie:

– tworzenia rodzicielskiego porozumienia wychowawczego;

– negocjacji między małżeńskich w kwestii ustalenie opieki nad potomstwem;

– pełnomocnictwa procesowego na każdym etapie postępowania;

– polubownego załatwiania spraw dotyczących władzy rodzicielskiej;

– redakcji wniosków takich jak: wniosek o wydanie zezwolenia na wydanie paszportu dla dziecka, wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej, wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej, wniosek o uregulowanie władzy rodzicielskiej rodziców żyjących w rozłączeniu, wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka i wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej.

Serdecznie Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok