Prawo cywilne

Podział majątku
16 lutego 2016
Prawo karne
16 lutego 2016
Prawo cywilne to jedna z najszerzej rozwiniętych dziedzin prawa. Opisuje stosunki między podmiotami prawa, związane z strefą majątkową, jak i niemajątkową. Na co dzień z prawem cywilnym spotykamy się podczas robienia zakupów, zatem zakres oddziaływania tej gałęzi na nasze życie jest dość szeroki.

Najobszerniejszą regulacją prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny, a obok niego Kodeks Postępowania Cywilnego, w którym została opisana procedura postępowania w sprawach cywilnych. Charakterystyczną cechą tego prawa jest szczególna sytuacja podmiotów, które w sporze prawnym występują w równej pozycji wobec siebie. Nie istnieje tutaj, tak jak w przypadku prawa karnego, czy administracyjnego, nadrzędność stron procesu.

Większość spraw, związanych z prawem cywilnym, rozwiązuje się przed Sądem Cywilnych. Co raz więcej osób korzysta także z procedury polubownego załatwienia spraw, która daje im większą swobodę i znacznie szybsze rezultaty.

Nasza Kancelaria zajmuje się nie tylko doradztwem  i reprezentacją Klientów w sprawach cywilnych, ale także prowadzi profesjonalne świadczenia mediatorskie, które są mniej sformalizowane i mniej stresujące dla obu stron.

Specjalizujemy się w następujących sprawach z zakresu prawa cywilnego:

– odszkodowanie;

– windykacja świadczeń pieniężnych;

– rękojmia i gwarancja;

– podział majątku;

– spadki, testamenty, darowizny;

– spółka cywilna;

– zniesienie współwłasności;

– zasiedzenie nieruchomości,

– rozgraniczenie nieruchomości,

– odzyskanie nieruchomości,

– służebności,

– droga konieczna,

– eksmisje,

– -ochrona dóbr osobistych,

– ubezwłasnowolnienia,

– ustalenie prawa,

– stwierdzenie nieważności umowy,

– pozwy zbiorowe.

Ponadto zajmujemy się przygotowywaniem, analizą, negocjacjami i opiniowaniem:

– umów cywilnoprawnych;

– kontraktów handlowych;

– porozumień, ugody, listów intencyjnych;

W szczególności redagujemy:

– umowy zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług;

– nabywania i zbywania składników majątkowych i niemajątkowych;

– współpracy i umów ramowych,

– cesji wierzytelności lub długu,

– darowizny,

– użyczenia,

– dzierżawy i najmu,

– pożyczki.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok