Podział majątku

Podstawy rejestracji działalności godpodarczej
16 lutego 2016
Prawo cywilne
16 lutego 2016
Podział majątku przed,  w trakcie i po rozwodzie.

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami ustawowa wspólność majątkowa, chyba że małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową. Majątek wspólny małżonków obejmuje przedmioty  majątkowe nabyte w czasie trwania małżeńskiej wspólności majątkowej przez oboje małżonków bądź tylko przez jednego z nich, a nie zaliczające się do majątku osobistego.

W skład majątku wspólnego wchodzą wynagrodzenie z tytułu wykonywanej pracy, dochody z prowadzonego przedsiębiorstwa, dochody, które są generowane z majątku wspólnego lub majątków osobistych małżonków, np. z dzierżawy gruntów, dochody z innych form zarobkowych, środki zbierane na funduszach emerytalnych i praktycznie wszystkie przedmioty zakupione w trakcie trwania związku małżeńskiego, nie należące do grupy przedmiotów osobistych.

Majątek osobisty z kolei to dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę, za wyjątkiem renty z powodu utraty zdolności do pracy, prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, a także przedmioty użytku osobistego.

Część małżonków decyduje się na rezygnację z tradycyjnego, wspólnego ustroju majątkowego na rzecz rozdzielności majątkowej. Podział majątku jest także nieodłącznym elementem rozwodu, który jest podstawą ustania małżeńskiej wspólności majątkowej. Oba te procesy, mimo kilku istotnych różnic, są do siebie względnie podobne.

Podział majątku w trakcie trwania związku małżeńskiego, lub w trakcie i po rozprawie rozwodowej, wymaga specjalistycznych umiejętności i znajomości przepisów prawnych. Dobrze jest zapewnić sobie odpowiednią pomoc prawników, którzy szybko i skutecznie przeprowadzą proces podziału majątku wspólnego. Nasza Kancelaria oferuje swoim Klientom usługi właśnie w tym zakresie, dbając o komfort i jak najbardziej korzystne rozwiązania.

Zanim zdecydują się Państwo na rozdzielenie wspólnego majątku, lub gdy okaże się że podział majątku wspólnego  jest wyższą koniecznością, my postaramy się odkryć przed Państwem podstawy tego procesu. W końcu wiedza jest naszym najcenniejszym skarbem.

Podział majątku w trakcie trwania małżeńska, czyli czym tak naprawdę jest intercyza.

Dla wielu osób intercyza to wciąż temat tabu. Przekonanie, że intercyza to złe rozwiązanie wynika najczęściej z niewystarczającej wiedzy na temat tej znanej od czasów starożytnych instytucji prawnej. Nazwa intercyzy pojawia się jedynie w języku potocznym. W przepisach prawa jest ona znana jako umowa majątkowa małżeńska, której skutkiem jest wprowadzenie rozdzielności majątkowej między małżonkami. Co ciekawe intercyza jest nie tylko sposobem na całkowite rozdzielenie majątków małżeńskich. W wyniku intercyzy możemy ograniczyć wspólność majątkową, poprzez wyłączenie z wspólnego majątku zarobków, a nawet rozszerzyć wspólność o przedmioty stanowiące majątek osobisty.

Aby doszło do podziału majątku najpierw należy ustanowić rozdzielność majątkową. Rozdzielność majątkowa jest rezultatem podpisania majątkowej umowy małżeńskiej, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Wówczas małżonkowie powinni się udać do notariusza, lub oddać sprawę w ręce organu sądowego, który sporządzi odpowiedni dokument i dokona podziału majątku wspólnego na dwa, osobne majątki.

Rozwód, a podział majątku.

Rozwód jest okolicznością, która powoduje ustanie wspólnoty majątkowej. Jednak podział majątku może nastąpić jeszcze w trakcie rozprawy rozwodowej. Wówczas małżonkowie są zobowiązani do podpisania zgodnej umowy o rozdzielności majątkowej, a Sąd wydaje odpowiednie postanowienie o podziale majątku. Jeśli niemożliwe było przeprowadzenie podziału majątku w trakcie rozwodu, podział ten następuje po złożeniu odpowiedniego wniosku przez jedną lub obie strony danej sprawy.

Oddając w sądzie gotowy projekt podziału wspólnych dóbr, małżonkowie oszczędzają sobie  niepotrzebnych stresów. Jednak sytuacja komplikuje się gdy małżonkowie nie są zgodni co do podziału majątku. Wówczas Sąd zobowiązany jest  przeprowadzić dodatkowe postępowanie o ustalenie majątku. W tym celu  może zatrudnić biegłego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Zazwyczaj małżonkowie mają równy udział majątku wspólnym. Czasami jednak zdarza się, że jedna ze stron żąda dokonania podziału majątku w nierównych częściach. Ta sytuacja jest często usprawiedliwiana szczególnymi okolicznościami, takimi jak  nierównomierność przysporzenia majątku wspólnego przez któregoś z małżonków, notoryczne nieróbstwo, marnotrawienie wspólnego dorobku, uchylanie się od obowiązków rodzinnych, czy nałogi.

Podział majątku, taka jak każda inna sytuacja w której mamy do czynienia z finansami, wiąże się z stresem. Nasza Kancelaria, czerpiąc z bogatego doświadczenia, dba o miłą atmosferę w trakcie przeprowadzania podziału majątku i zawsze wybiera najkorzystniejsze narzędzia prawne. Mogą Państwo na nas liczyć w każdej sytuacji, a w szczególności podczas:

– podpisywania małżeńskiej umowy majątkowej;

– podziału majątku wspólnego w wyniku podpisanej intercyzy;

– postępowania rozwodowego;

– postępowania w kwestii separacji;

– tworzenia projektu podziału majątku;

– sporządzania wniosków i pism proceduralnych;

– sądowego podziału majątku w trakcie, jak i po rozwodzie;

– polubownego podziału majątku;

– oszacowania wartości majątku i dokonywania spisu ruchomości i nieruchomości;

– kompletowania dowodów własności.

Serdecznie zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok