Przestępstwa karne

Prawo rodzinne
16 lutego 2016
Przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
16 lutego 2016
W trakcie wieloletniej pracy, prawnicy często spotykają się z skomplikowanymi sprawami z dziedziny prawa karnego. Prawo karne penalizuje czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Jest zbiorem przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności karnej, środków prawnych stosowanych wobec sprawców czynów karalnych, postępowanie w sprawach o czyny zabronione i kwestie wykonywania kar, środków karnych i zabezpieczających, a także innych rozstrzygnięć wydawanych przez sądy karne.

Podstawowymi źródłami prawa karnego są:

– Kodeks karny,

– Kodeks postępowania karnego,

– Kodeks karny wykonawczy,

– Kodeks karny skarbowy.

Każdy z tych dokumentów prawnych określa czyny zabronione pod groźbą kary. Są to przestępstwa czyli czyny zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnie albo występki, przez ustawę obowiązującą w czasie ich popełnienia, bezprawne, zawinione i społecznie szkodliwe w stopniu wyższym niż znikomy. Osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa staje się stroną procesu karnego i po przeprowadzeniu procesu, w trakcie którego dowodzi się jej winę, zostaje poddane odpowiedniej karze wymierzonej przez niezawisły sąd powszechny.

Nasza kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu skomplikowanych i trudnych spraw karnych. Posiadamy bogate doświadczenie i bogatą znajomość mechanizmów prawnych, które rządzą procesem karnym. Potrafimy zgromadzić wysokiej jakości argumenty i zastosować odpowiednie techniki, które przechylają szalę zwycięstwa na korzyść naszych Klientów. Aby jeszcze lepiej świadczyć nasze usługi, zawsze staramy się o dokładne wytłumaczenie zasad i przepisów prawnych. Wiemy, jak ważna jest choć podstawowa wiedza, która pozwoli się odnaleźć Klientowi w nowej, ciężkiej rzeczywistości, dlatego poniżej prezentujemy katalog przestępstw karnych, zawartych w Kodeksie Karnym.

Przestępstwa skatalogowane w Kodeksie karnym dzielą się na dwa typy – zbrodnie i występki. Zbrodnią nazywamy czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem, z kolei, jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Zbrodnia w odróżnieniu od występku może być popełniona jedynie umyślnie, z pełną premedytacją i zamiarem.

Przestępstwo może być dokonane w trzech formach stadialnych – przygotowania, usiłowania i dokonania, a także w pięciu formach zjawiskowych, jako sprawstwo pojedyncze (jedna osoba jest odpowiedzialna za popełniony czyn), współsprawstwo (dokonanie czynu przez dwie lub więcej osób), sprawstwo kierownicze (kierowanie wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę), sprawstwo polecające (wykorzystanie uzależnienia innej osoby od siebie i polecenie jej wykonania czynu zabronionego), pomocnictwo (ułatwienie dokonania czynu zabronionego przestępcy).

W Kodeksie karnym ustawodawca dokonał podziału przestępstw na kilka grup:

– przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości, oraz przestępstwa wojenne, obejmujące: wojnę napastniczą, eksterminację, udział w masowym zamachu, dyskryminację, stosowanie środków masowej zagłady, wytwarzanie, gromadzenie i obrót środkami zakazanymi, niedopuszczalne ataki lub sposoby walki,  zamach na życie, zdrowie jeńców wojennych lub ludności cywilnej, uszkadzanie lub zabieranie dóbr kultury, bezprawne użycie znaków i niedopełnienie obowiązku kontroli.

– przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujące: zamach stanu, zamach na organ konstytucyjny RP, zdradę dyplomatyczną, szpiegostwo, dezinformację, znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej, zamach na życie Prezydenta, czynną napaść lub znieważenie Prezydenta, czynną napaść lub znieważenie przedstawiciela obcego państwa i publiczne znieważanie znaku lub symbolu państwowego.

– przestępstwa przeciwko obronności, obejmujące: zamach terrorystyczny, podjęcie służby w obcym wojsku, zaciąg do obcego wojska, uchylanie się od służby wojskowej, uchylanie się od poboru i uchylanie się od służby zastępczej.

– przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmujące: zabójstwo, dzieciobójstwo, zabójstwo eutanatyczne, namowę i pomoc w samobójstwie, przerwanie ciąży za zgodą kobiety, przerwanie ciąży bez zgody, śmierć kobiety ciężarnej jako następstwo aborcji, nieumyślne spowodowanie śmierci, ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni i lekki uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie prenatalne, bójkę i pobicie, użycie w bójce i pobiciu niebezpiecznych przedmiotów, narażenie na niebezpieczeństwo, narażenie na zakażenie, oraz nieudzielenie pomocy.

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, obejmujące: sprowadzenie zdarzenia niebezpiecznego, sprowadzenie bezpośredniego zdarzenia niebezpiecznego, gromadzenie, przekazywanie lub oferowanie środków płatniczych w celu sfinansowania aktu terrorystycznego, piractwo, umieszczenie na statku niebezpiecznego urządzenia lub substancji, rozbójnictwo morskie, wytwarzanie lub obrót niebezpiecznymi środkami, przeszkadzanie w akcji ratowniczej.

– przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obejmujące: katastrofę komunikacyjną, sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy, przygotowanie do katastrofy, spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, naruszenie obowiązków w zakresie zapewnieni bezpieczeństwa ruchu pojazdów mechanicznych i prowadzenie pojazdu mechanicznego mimo cofnięcia uprawnień.

– przestępstwa przeciwko środowisku, obejmujące: zniszczenie w przyrodzie, zanieczyszczanie środowiska, postępowanie z odpadami i groźnymi substancjami, postępowanie z materiałami promieniotwórczymi, niedopełnienie obowiązków dbałości o urządzenia zabezpieczające środowisko, niedopełnienie obowiązków dbałości o urządzenia zabezpieczające środowisko i prowadzenie działalności szkodzącej środowisku.

– przestępstwa przeciwko wolności, obejmujące: pozbawienie człowieka wolności, handel ludźmi, groźbę karalną, stalking, zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia, utrwalanie nagiego wizerunku, zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, zakłócanie miru domowego.

– przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, obejmujące: dyskryminację wyznaniową, złośliwe przeszkadzanie aktom religijnym, obrazę uczuć religijnych.

– przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, obejmujące: zgwałcenie, wykorzystanie seksualne bezradności i niepoczytalności, seksualne nadużycie stosunku zależności, obcowanie płciowe z małoletnim, nawiązywanie kontaktu z małoletnim za pomocą systemu teleinformatycznego, publiczne propagowanie treści o charakterze pedofilskim, kazirodztwo, pornografia, zmuszanie do prostytucji, a także stręczycielstwo, sutenerstwo, kuplerstwo.

– przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece, obejmujące: bigamię, znęcanie się fizyczne i psychiczne, rozpijanie osoby małoletniej, uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej, uprowadzenie małoletniego lub osoby nieporadnej, oraz organizowanie adopcji dzieci w celu osiągnięcia korzyści.

– przestępstwo przeciwko czci i nietykalności osobistej, obejmujące: zniesławienie, zniewagę, znieważanie osoby ,naruszenie nietykalności cielesnej i naruszenie nietykalności osoby podejmującej interwencję na rzecz ochrony bezpieczeństwa.

– przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, obejmujące: złośliwe naruszanie praw pracowniczych, niezgłaszanie danych, niedopełnianie obowiązków z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz niezawiadomienie o wypadku.

– przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, obejmujące: naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego, czynną napaść na funkcjonariusza publicznego, wymuszanie czynności urzędowych, fałszywe zawiadomienie, zakłócanie kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy, znieważenie funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia obowiązków służbowych, przywłaszczenie funkcji, sprzedajność pełniącego funkcję publiczną, przekupstwo, płatną protekcja bierna, obiecanie korzyści majątkowej za załatwienie sprawy i nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza.

– przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, obejmujące: wymuszanie przemocą lub groźbą czynności sądu, fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenia, tworzenie fałszywych dowodów, zatajanie dowodów niewinności, fałszywe zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, poplecznictwo, niezawiadomienie o przestępstwie,  rozpowszechnienie wiadomości z postępowania przygotowawczego lub rozprawy, bezprawne samouwolnienie się, uwolnienie osoby pozbawionej wolności, niestosowanie się do orzeczonych zakazów, niestosowanie się do obowiązków orzeczonych z zakazem wstępu na imprezę masową, niestosowanie się do obowiązków wynikających ze środka zabezpieczającego, przemoc lub groźba w celu zmuszania świadka, znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia, znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności.

– przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, obejmujące: nadużycia przy przebiegu wyborów, przeszkadzanie przy przebiegu wyborów, bezprawne naruszenie swobody głosowania, łapownictwo wyborcze i naruszenie tajności głosowania.

– przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu, obejmujące:  wzięcie zakładnika, czynny udział w zbiegowisku publicznym, karalne oddziaływanie na przedmioty, publiczne nawoływanie i pochwalanie przestępstwa, rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, propagowanie faszyzmu lub totalitaryzmu, rasizm, udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, czynny żal przy przestępstwie udziału w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, udaremnianie przebiegu legalnego zgromadzenia, znieważenie pomnika, znieważenie zwłok, wyrób lub handel bronią bez zezwolenia, nielegalne przekroczenie granicy RP i umożliwienie nielegalnego pobytu.

– przestępstwa przeciwko ochronie informacji, obejmujące: ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, ujawnienie lub wykorzystanie informacji niejawnej o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne”, bezprawne uzyskanie informacji, utrudnianie zapoznania się z informacją, niszczenie informacji w bazach danych, uszkodzenie danych informatycznych, zakłócenie pracy systemu komputerowego, oraz bezprawne wykorzystanie programów komputerowych.

– przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obejmujące: fałszerstwo dokumentu, fałszerstwo intelektualne, wyłudzanie poświadczenia nieprawdy, użycie poświadczenia nieprawdy, zbycie dokumentu tożsamości, posługiwanie się cudzym dokumentem, niszczenie dokumentu i niszczenie znaków granicznych.

– przestępstwa przeciwko mieniu, obejmujące: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójniczą, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, nielegalne uruchomienie impulsów telefonicznych, oszustwo, oszustwo komputerowe, zniszczenie rzeczy, zabór pojazdu, kradzież drzewa, paserstwo umyślne, paserstwo nieumyślne, a także paserstwo komputerowe.

– przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, obejmujące: wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, przekupstwo na stanowisku kierowniczym, wyłudzanie kredytu, wyłudzenie odszkodowania, pranie brudnych pieniędzy,  utrudnianie zaspokojenia roszczeń wierzycieli, pozorne bankructwo celem pokrzywdzenia wierzyciela, dowolne zaspokajanie wybranych wierzycieli, nierzetelną lub niezgodną z prawem dokumentacja, wyzysk, zakłócanie przetargu publicznego i fałszowanie znaków.

– przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obejmujące: fałszowanie pieniędzy albo papierów wartościowych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o obrocie papierami wartościowymi, puszczanie w obieg przerobionych albo podrobionych pieniędzy, fałszowanie znaków wartościowych, fałszowanie innych znaków urzędowych, fałszowanie zalegalizowanych narzędzi pomiarowych lub pobierczych i przepadek sfałszowanych pieniędzy, dokumentów, znaków wartościowych.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok