Windykacja

Odszkodowania
15 lutego 2016
Akty stanu cywilnego
16 lutego 2016

Zwrot należnych świadczeń to dość skomplikowany proces. Kiedy suma pieniędzy, które dana osoba ma nam oddać jest mała, często zdarza się, że przysłowiowo „machamy na to ręką”. Jednak w przypadkach, gdy kwota długu przyjmuje postać kilkucyfrowej liczby, upominamy się o zwrot naszej własności. Wówczas sytuacja może rozwiązać się na dwa sposoby – dłużnik odda swój dług, lub nie spełni danego roszczenia. W drugim przypadku sytuacja się komplikuje i zostajemy zmuszeni do podjęcia szczególnych kroków prawnych. Wówczas pomoże nam doświadczona Kancelaria – taka jak nasza.

Czym jest windykacja?

Windykacja, jako instytucja prawna znana jest już od czasów Cesarstwa Rzymskiego. W dzisiejszej postaci jest ona sposobem na dochodzenie roszczeń. W postępowaniu windykacyjnym zawsze biorą udział dwie strony – dłużnik, czyli osoba która posiada dług wobec wierzyciela i wierzyciel, czyli osoba, żądająca zapłaty dłużnego świadczenia. Windykacja może przybrać postać postępowania sądowego, lub na wniosek osób zainteresowanych, może być przeprowadzona w formie mediacji.

Podział procesów windykacyjnych.

Postępowanie windykacyjne to złożony proces, którego celem jest odzyskanie należnych świadczeń przez osobę wierzyciela. Windykacja dzieli się na:

  • windykację polubowną, czyli szereg działań, takich jak rozmowy telefoniczne, czy osobiste negocjacje z dłużnikiem, które mają przyczynić się do zwrotu długu. Jest to proces o mniejszym stopniu formalizmu procesowego, w którym największą rolę odgrywa niezależny mediator, starający się osiągnąć kompromisowe rozwiązanie.
  • windykację sądową, która polega na uzyskaniu przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie na opatrzeniu go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulą wykonalności. Ten etap postępowania windykacyjnego toczy się już przed Sądem, co sprawia, że jest mniej spontaniczny i mniej niezależny.
  • windykację komorniczą i pokomorniczą, podczas której, egzekucja zostaje przekazana komornikowi, który jest odpowiedzialny za nadzór nad egzekucją, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku, licytację mienia i poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika. Głównym celem działań komornika jest dążenie do pełnego zaspokojenia roszczenia wierzyciela.
  • windykacja karna, która obejmuje postępowanie karne przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji.

Jak wygląda windykacja?

Po zgłoszeniu roszczenia do odpowiedniej instytucji, konkretny organ zajmuje się rozpatrzeniem danej sprawy. W przypadku windykacji polubownej, obecnie najczęściej spotykanej, mediator rozpoczyna szereg działań, które mają w rezultacie przynieść zaspokojenie roszczenia. Negocjuje on z dłużnikiem sposób i termin zapłaty długu, na który powinien przystać wierzyciel. Może on także wysłać wezwanie do zapłaty, z informacja o przekazaniu windykacji do właściwego organu sądownictwa, w sytuacji gdy dług nie zostanie spłacony. Gdy sprawa trafia do sądu, postępowanie przybiera nie co ostrzejszą postać. Wówczas windykatorzy dysponują rygorystycznymi sankcjami w postaci tytułu egzekucyjnego wyposażonego w klauzulę wykonalności, a także możliwością wpisania dłużnika do rejestru Biura Informacji Gospodarczej. W momencie gdy do rozwiązania sprawy zostaje powołany komornik, ma on prawo do przeprowadzenie egzekucji z ruchomości, wynagrodzenia za pracę, rachunków bankowych i nieruchomości, będących własnością osoby zadłużonej.

Zadanie naszej Kancelarii jest specjalistyczna pomoc w zakresie windykacji należnych Klientowi świadczeń. Reagujemy szybko i działamy niezwykle skutecznie, wykorzystując jedynie sprawdzone środki nacisku na osobę będącą dłużnikiem Klienta. W ramach czynności windykacyjnych zajmujemy się:

  • korespondencją z dłużnikiem, polegającą na wysyłaniu wezwania do zapłaty ;
  • reprezentacją wierzyciela w postępowaniu sądowym o zwrot zaległej należności;
  • składaniem wniosków o ogłoszenie upadłości dłużnika;
  • wykonywaniem czynności zmierzających do wyjawienia majątku dłużnika;
  • monitowaniem postępowania egzekucyjnego poprzez stałą współpracę z komornikami.

Zawsze staramy się o dyskrecję, przyjemną atmosferę i miłą obsługę naszych Klientów, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy związanej z odzyskiwaniem finansów.

Komentarze są wyłączone.

Strona używa plików cookies
Ok